ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื
ภิทยฟภท๙
มคป๓ภ๛ภธทฮ ฑภป ป่มฆวฯฟฉ มึฝรฑโ นูถ๘ดฯดู.
Zeroboard