ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


  <ฦฏบฐวาภฮ>ด๋วะป,ฟนบ๑ม฿ฐํป,1+1ตฟฝรผ๖ฐญ ฦฏบฐวาภฮ!
  ณฒ ป๙

ขั  วาภฮ 1 : ด๋วะป 1+1 ตฟฝรผ๖ฐญ ฐ๚ธ๑ด็ 5ธธฟ๘ วาภฮ(ตฮฐ๚ธ๑ภฬป๓)..!

ขั  วาภฮ 2 : ผ๖ฝรวีฐภฺ ฐ๚ธ๑ด็ 5ธธฟ๘ วาภฮ(ตฮฐ๚ธ๑ภฬป๓) + พหฦฤ.!

ขั  วาภฮ 3 : ฟนบ๑ ม฿ ฐํป ฦฏบฐวาภฮ รนด ว๖ฑภธทฮ ตนทมตๅธฒ(5ธธฟ๘).!
Zeroboard