ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


  <บ๑มคฑิม๗>ดษทมฐณน฿ฤซฦฎ ผ๖ฐญทแ 100% ม๖ฟ๘..!
  ณฒ ป๙

ขั บ๑มคฑิม๗ : ดษทยฐณน฿ฤซฦฎ(1ณโ 100ธธฟ๘, 5ณโ 300ธธฟ๘)ม๖ฟ๘

ขั ฐํฟ๋บธว่ ด๋ป๓ภบ ดฉฑธณช น฿ฑ ฐกดษวีดฯดู.

ขั ฐ่พเม๗, ฦฤฐ฿ม๗, ภฯฟ๋ฑูนซภฺ ฑโลธ ต๎.

ขั ฐํฟ๋บธว่ผพลธ 320-8996 ภศญ ศฤ, บปภฮ มึนฮน๘ศฃ, ศธป็ธํ ศฎภฮ ด๋

    ป๓ภฺภำ ศฎภฮ ศฤ นๆนฎ น฿ฑ.

 
Zeroboard