ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


  <ฐ๘ม๖ป็วื>ป๕ทฮฟ๎ ศจววทฮ 2011ณโ ป๕ทำฐิ รโน฿วีดฯดู..!
  ณฒ ป๙

พศณ็วฯฝสดฯฑ๎.

2011ณโ ป๕ทำฐิ รโน฿วฯฐํภฺ ศจฦไภฬม๖ธฆ ป๕ทฮ ดภๅวฯฐํ ภึฝภดฯดู.

พฦม๗ ศจวว ฐ๘ป็ม฿ภฬธ็ 2ฟ๙ 1ภฯ มคฝฤ open ฟนมค ภิดฯดู.

ศค ศจววฟก ฟมภฬ ฦผธฆ รฃพฦมึฝรฐํ พหทม มึฝรธ้ บธพศ ถว บธพศวฯฟฉ ด๕ฟํ

ด๕ ฐํฐดภฬ ฦํธฎวฯฐํ ศฟภฒภ๛ภฮ ศจววทฮ ฐณผฑวฯฟฉ บธดู ณชภบ ฟ์ธฎณชถ๓ IT

ฐญฑนฟก มถฑภฬณชธถ บธลภฬ ตวฐํภฺ วีดฯดู.

ฑืทณ ธนภบ มถพ๐ นูถ๘ดฯดู.

ด๋ธํ - ณฒป๙ -
Zeroboard