ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


  <ณปฝลฐธฎ>ฐํต๎บฮ ณปฝลฐธฎ ฦฏบฐน ฑธผบ..!
  ณฒ ป๙

ขั ฐํต๎บฮ ณปฝลฐธฎ ฦฏบฐน ฑธผบ.

ขั ผ๖วเฦ๒ฐก, ม฿ฐฃฐํป็, ฑโธปฐํป็ 1ฐณฟ๙ ภ ฤทวม น มถผบ

ขั ภฺฑโมึตตวะฝภ บปภฮ ฝบฝบทฮ ฐ๘บฮวาผ๖ ภึดย พฯฑโทย, ภฬวุทย ฑโลธ ต๎

    รผฐ่ภ๛ภฮ มกผ๖ฐธฎทฮ วัต๎ฑพฟ ป๓วโมถมค ฒูมุวั ต๎ฑฐธฎทฮ ผ๖ฝร

    ด๋บ๑, วโศฤ ด๋วะภิวะภป มคฝรบธดู ผ๖ฝรภิวะภป ธ๑ภ๛ภธทฮ ภฺฐม๕, ฐๆ

    ฝรด๋ศธ, ณปฝลฐธฎ, ต๎ฑฐธฎ ต๎ รผฐ่ภ๛ภธทฮ ฒูมุวฯฐิ ฐธฎ วิ.!
Zeroboard