ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


  ภ็ฟตฟฦ๗ ฤฤวปลอ ฑโผ๚ฑณภฐป ธ๐ม.!
  ณฒกกป๙

ขร ภ็ฟตฟฦ๗ ฤฤวปลอ ฑโผ๚ฑณภฐป ธ๐ม.!

ขน ฐ๚      ธ๑ : ป็นซภฺตฟศญ(ฤฤวปลอ)

ขน ฑณภฐณปฟ๋ : ฟ๖ตๅ, ฟขผฟ, ฦฤฟ๖, ภฺฐม๕

ขน ฐณ  ฐญ ภฯ : 5ฟ๙ 7ภฯ ~ 9ฐณฟ๙ ฐฃ

ขน ฑณภฐฝรฐฃ : ลไ/ภฯ(ฐข 9:00~2:00 5ฝรฐฃ)

ขน ม๖ฟ๘ภฺฐ : ฑนณปฐลมึภฮ ภ็ฟตฟฦ๗ c3 บ๑ภฺผาม๖ภฺ

ขน ภศญนฎภว : 032-322-127 (010-5213-8176 ฟ๘ภๅ)

ขน ร๋พ๗นฎภว : ร๋พ๗ ผาฐณ ภวทฺ
Zeroboard