ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก
รคฟ๋มคบธ


  "ตั ตฅ พ๘พ๎ พศ นพฦฟไ" บ๓บด ฐลภวฯดย ตฟณื ฐกฐิตฟฟตป๓ฑโป็MBN
  ปงปงปง
  http://uu939.net

บ๑พฦ  ฑืถ๓ ฐกฐ


บ๑พฦ  ฑืถ๓ ฑธภิ


บ๑พฦ  ฑืถ๓ ฑธภิรณ


บ๑พฦ  ฑืถ๓ บฮภฟ๋


บ๑พฦ  ฑืถ๓ ฦวธล ป็ภฬฦฎ


บ๑พฦ  ฑืถ๓ ฦวธล


บ๑พฦ  ฑืถ๓ ศฟดษ


บ๑พฦ  ฑืถ๓


บ๑พฦ  ฑืถ๓

Zeroboard