ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก


  AutoCAD 2ฑ ฑโผ๚ภฺฐฝรว่ฟไทษ ..!
  ณฒกกป๙

ATCถ๕ นซพ๙ภฮฐก?
AutoCAD 2ฑ ฑโผ๚ภฺฐฝรว่ฟไทษ

ภฏ ว : Aว

มถ ฐว : ตตธ้ภฬ นฬฟฯผบตศ ฐๆฟ์ ฝวฐรณธฎ ตวธ็, ภ๚ภๅตศ ณปฟ๋ภฬ พ๘ภป ฝรฟกดย ฦ๗ฑโทฮ ฐฃมึวัดู.
        ภวนซ ป็วื นื ฑวฐํ ป็วืฟกผญ พ๐ฑวฯม๖ พสภบ ณปฟ๋ภบ ภำภวทฮ ภผบวฯตว, ภฯนภ๛ภฮ ป๓ฝฤฟก ต๛ธฅดู.
        ฝรว่ รคมก ฑโมุภบ ฑวฐํ ป็วืฟก ภวฐลวฯฟฉ, รั 100มก ม฿ 60มก ภฬป๓ภฬธ้ วีฐภฬดู.


ขม ภวนซ ป็วื

 1. มฆรโ Fileภว ภฬธงภบ ผ๖ว่น๘ศฃฟอ ตฟภฯวฯฐิ วฯธ็, C:\ATC ฦ๚ด๕ฟก ภ๚ภๅวัดู. (พ๘ภธธ้ ป๕ทฮ ปผบวัดู.) ฟน) ผ๖ว่น๘ศฃฐก 00004L01ภฮ ฐๆฟ์ มฆรโ Fileภว ภฬธงภบ 00004L01.DWG

 2. ตตธ้ ภฺตฟ ภ๚ภๅฝรฐฃ Savetimeภป 10ภธทฮ ผณมควัดู.

 3. ตตธ้ภว ธ๐ต็ ฐดรผ(ฤกผ๖ฑโภิ ฦ๗วิ)ดย นตๅฝร ธ๐วฐ๘ฐฃ ( Tilemode=1 )ฟกผญ ภตตวฯธ็, ฟฐ๛ผฑ, วฅมฆถ๕, มฆธ๑(Text)ต้ภบ ตตธ้ฐ๘ฐฃฟกผญ Layer ' 0 'น๘ภธทฮ ภผบวัดู.

 4. พฦทก ป็วื ม฿ฟก 2ฐณ ภฬป๓ วุด็ตวดย ฐๆฟ์ ฝวฐรณธฎ ตศดู. (ด, 1ฐณภฮ ฐๆฟ์ 16มก ฐจมก รณธฎตศดู.)

  ขบ มึพ๎ม๘ ฤกผ๖ฐก ฦฒธฐ ฐๆฟ์
  ขบ ผฑภฬ ดฉถ๔ตศ ฐๆฟ์
  ขบ ฤกผ๖ฑโภิภฬ 50%นฬธธภฮ ฐๆฟ์

 5. พฦทก ป็วืฟก วุด็ตวดย ฐๆฟ์ ฝวฐรณธฎ ตศดู.

  ขบตตธ้ภว ธ๐ต็ ฐดรผธฆ ตตธ้ฐ๘ฐฃฟกผญ ภผบวั ฐๆฟ์
  ขบMVIEWธฆ ป็ฟ๋วฯม๖ พสภบ ฐๆฟ์


ขม ฐจมก ป็วื
 1. พฦทก วืธ๑ต้ภบ วุด็วฯดย ฐๆฟ์ ฐณด็ 8มกพฟ รัมกฟกผญ ฐจมกตวธ็, 5ฐณ ภฬป๓ภฬธ้ บาวีฐรณธฎ ตศดู.

  ขบบาวสฟไวั ฐดรผ ณฒภฝ
  ขบผฑ ฟฌฐแ ป๓ลย บาทฎ
  ขบผฑ ฐใฤง(ม฿บน)
  ขบLinetype บาทฎ
  ขบต๛ณปดย Point ฟภย๗)

ขม ฑวฐํ ป็วื
 1. ตตธ้ภว วฅมฆถ๕( A )ฟกดย ผ๖ว่น๘ศฃธฆ ภิทยวฯธ็ (4มก), ฟฐ๛ผฑ( B )ภบ ฤกผ๖ฟก ธยฐิ ภผบวัดู. (4มก)
  ตตธ้ฐ๚ ฐทรภฬ พ๘ดย ฐดรผต้ภบ ภผบวฯม๖ พสดยดู.

 2. Layerดย ฟวผฑ (Model, 7), ม฿ฝษผฑ (Center, 3), ผ๛ภบผฑ (Hidden, 2), ฤกผ๖ฑโภิ (Dim, 1), Mviewทฮ ปผบตศ รข (Mview, 4)ภป ปผบวฯฐํ, ภฬ ฟภว ธ๐ต็ ฐดรผดย Layer ' 0 'น๘ภธทฮ ภผบวัดู. (20มก)
  [ ผณธํ : ฟ๋ตต (ปผบวา Layerภว ภฬธง , Colorภว น๘ศฃ) ]

 3. ศญธ้ ฑธผบภบ ตตธ้ภว ฐณผ๖ธธลญ ปผบวฯธ็ ตตธ้ภว ลฉฑโฟก ธยฐิ มถภวฯฐํ (10มก), ฑื รขภบ ตฟฐแฝรลฒดู. (5มก)

 4. รโมฆตตธ้ฟก ธํฝรตศ รเรดภบ Zoom น่ภฒภป ภฬฟ๋วฯฟฉ ฐข ตตธ้ฟก ภ๛ฟ๋ฝรลฒดู. (10มก)

 5. ฤกผ๖ฑโภิภบ รโมฆตตธ้ฟก ณชลธณญ ธธลญ, ถศฐฐภบ วลยทฮ Dim บฏผ๖ธฆ มถภวฯฟฉ ภผบวัดู.
  (Dimaso=on, Dimcen=0) (20มก)

 6. มฆรโป๓ลยดย รโมฆตตธ้ฟก ธํฝรตศ ฟ๋ม๖ลฉฑโ(5มก)ฟอ ตตธ้ฐ๘ฐฃ ป๓ลย(5มก)ธฆ ภฏม๖วฯฐํ, ตตธ้ภบ ภรผภ๛ภธทฮ ฑีว น่ฤกวัดู. ( Layout ) (12มก)

 7. Linetypeภบ LTScaleภป มถภวฯฟฉ, รโมฆตตธ้ฐ๚ ฐฐภฬ ฝวผฑฐ๚ ฑธบะตวพ๎ บธภฬฐิ วัดู. (5มก)
** บป ณปฟ๋ภบ วัฑน ATC ว๙ศธ ศจฦไภฬม๖ฟกผญ น฿ร้วั ฐอภิดฯดู.xSavannah1
http://www.medsproducts.net/ beitrag buy hinzufgen name text tramadol =PPP http://www.lowpricemed.net/ viagra 8-[[ http://www.ultramedica.net/ ultram ouhtas http://www.skincarepills.net/ accutane zltbb 2011-04-02
09:49:18sevilg
http://www.protomedics.net/ cialis on line %] http://www.medsshopping.net/ prednisone 3707 http://www.protoprix.net/ levitra :-]] http://www.medsproducts.net/ tramadol dgrtz 2011-04-04
12:24:55rockesoune
http://www.medsproducts.net/ buy dreampharm from tramadol 31692 http://www.pillsonnet.net/ accutane %O http://www.ultramedica.net/ ultram 18527 http://www.pillstoday.net/ propecia hiusu 2011-04-04
16:27:44xiaqinan
http://www.protomedics.net/ cialis mazmdw http://www.medsshopping.net/ prednisone 1931 http://www.protoprix.net/ buy levitra online 12347 http://www.medsproducts.net/ tramadol xqq http://www.skincarepills.net/ online accutane 33755 2011-04-07
19:31:08autostink
http://www.protomedics.net/ online store cialis ssp http://www.protoprix.net/ vardenafil levitra >:DD http://www.lowpricemed.net/ viagra =-[[[ http://www.pillstoday.net/ propecia 374176 http://www.skincarepills.net/ accutane 059661 2011-04-11
15:00:10cassandrax
http://www.protomedics.net/ buy cialis generic 023 http://www.pillsonnet.net/ accutane 8DDD http://www.pillstoday.net/ propecia :-DD http://www.skincarepills.net/ accutane >:-]] 2011-04-17
11:41:55Kaden
http://www.genmedica.net/ cialis =-] http://www.medicaservice.net/ buy prednisone on-line rajkcv http://www.quoteslibrary.net/ senior life insurance xwo 2012-09-14
16:12:19vkcuBuD
<a href=http://www.bioquestinc.com/js/#d2dq09>buy klonopin</a> trazodone klonopin overdose - klonopin side effects on men 2014-03-01
01:51:15

Zeroboard