ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก


  <ฦฏบฐวาภฮ>ด๋วะป, ฟนบ๑ม฿ฐํป, 1+1ตฟฝรผ๖ฐญ ฦฏบฐวาภฮ..!
  ณฒ ป๙

ขั  วาภฮ 1 : ด๋วะป 1+1 ตฟฝรผ๖ฐญ ฐ๚ธ๑ด็ 5ธธฟ๘ วาภฮ(ตฮฐ๚ธ๑ภฬป๓)..!

ขั  วาภฮ 2 : ผ๖ฝรวีฐภฺ ฐ๚ธ๑ด็ 5ธธฟ๘ วาภฮ(ตฮฐ๚ธ๑ภฬป๓) + พหฦฤ.!

ขั  วาภฮ 3 : ฟนบ๑ ม฿ ฐํป ฦฏบฐวาภฮ รนด ว๖ฑภธทฮ ตนทมตๅธฒ(5ธธฟ๘).!

ขั  วาภฮ 4 : ฤฃฑธ ผาฐณวฯฑโ(ฐํต๙(นฎป๓ 3ธธ), ม฿ต๙(นฎป๓ 2ธธ), รสต๙(นฎป๓(1ธธ)) ม๖ฑ วิ.!

 cibzpx
uTJvy1 <a href="http://pxqohvmdbudi.com/">pxqohvmdbudi</a>, [url=http://ewbowbruadiu.com/]ewbowbruadiu[/url], [link=http://zjiilwpmuvfa.com/]zjiilwpmuvfa[/link], http://wfehxtybyfmc.com/ 2011-02-03
01:10:31zootrunner
http://www.annssunnyday.com/ buy valtrex online prescription its http://www.voltamadeiraembicicleta.com/ativan.html ativan buy on line 81483 http://www.thecheaterslair.com/ order priligy 481 http://www.supermonkeyballs.net/propecia.html propecia xku http://www.worldtaichiday-akl.org/ seroquel by mail :-( 2011-02-04
11:58:33bradh50p
http://www.tamtamfemme.org/auto-insurance.html insurance auto auctions bstsxu http://www.binharoundthecity.com/cheap_auto_insurance.html cheap auto insurance 63579 http://www.dhrcustomtack.com/autoinsurancequotes.htm car insurance in florida :-))) 2011-02-05
03:09:52jozikus
http://www.waterfowllanyards.com/autoinsurance.html car insurance qoutes >:-]]] http://www.chariscreationsgf.com/car-insurance-quotes.html online car insurance 027 http://www.stylelusts.com/ cheap car insurance wnh 2011-02-05
18:37:48buzybea
http://www.elderfritz.com/ accutane =[ http://www.treintadetreinta.org/propecia.html propecia dgft http://www.ajayrochester.com/ levitra and viagra kaoko http://www.worldtaichiday-akl.org/ seroquel by mail 105417 http://www.disfrutaquito.com/tramadol.html tramadol 935352 2011-02-06
07:16:20seanandsha
http://www.chefsdailyunwrapped.com/healthinsurance.html ghi health insurance 34572 http://www.tamtamfemme.org/auto-insurance.html nj car insurance 0881 2011-02-06
19:18:37Yaiyasmin
http://www.bestmedics.net/ acid aciphex disease reflux gooz http://www.mymedcare.net/ cheap cialis hbkti http://www.my-remedy-stores.com/ fiorcet generic ultram wellbutrin zoloft 2771 http://www.meds-for-all.net/ baclofen =-( 2011-02-07
16:33:40NikTizzler
http://www.annssunnyday.com/ valtrex order online pharmacy >:-O http://www.callofdty.com/ultram ultram %PPP http://www.elderfritz.com/ order accutane online :-P 2011-02-08
16:35:03natyslacks
http://www.protomedics.net/ non perscription generic cialis :DD http://www.medsshopping.net/ prednisone 8D http://www.lowpricemed.net/ viagra =] http://www.pillsonnet.net/ accutane 8OO http://www.pillstoday.net/ propecia online without prescription >:-( 2011-04-04
22:53:16aputamus
http://www.medsshopping.net/ order prednisone online >:-DDD http://www.ultramedica.net/ ultram pill identifier 690524 http://www.pillsonnet.net/ accutane generic zdaap http://www.skincarepills.net/ accutane generic 269 http://www.pillstoday.net/ get online prescription for propecia =)) 2011-04-11
13:26:20x7korec
http://www.protoprix.net/ levitra :-)) http://www.medsproducts.net/ tramadol hcl-acetaminophen scce http://www.lowpricemed.net/ viagra 8PPP http://www.ultramedica.net/ ultram 4131 2011-04-17
11:05:39Queenie
http://www.genmedica.net/ buy cialis viagra vobbh http://www.centiprix.net/ propecia mcx http://www.medicaservice.net/ order prednisone online 06935 2012-08-26
03:39:10Jaclyn
http://www.genmedica.net/ cialis %-]] http://www.ultraprix.net/ tramadol gbqmrj http://www.centiprix.net/ propecia patent expiration generic pgl 2012-09-06
19:29:30kosieqpn
<a href=http://www.muskelterapi.no/img/titles/Paul-Smith-Kike-c-1301_1303.html>ซซ๋ซนซ฿ซนซ์ซวซฃซน</a>
,ซแซซชฯ๗ื฿ศกขชฝช์ชพช์ชฮซวซถซคซ๓ชฮ ชส฿ไชฮ๐ฺช฿๙๊ช๏ชปช๒ชจชชนกฃซซฦซฃซน |2013 าด 3 ๊ล 4 ์ํ๚ผชทชฦชคช๋ใๆชทชคซึซ้ซ๓ซษชคชฟชภชญชชทชฟบๅจซีซกซรซทซ็ซ๓ชวชนชซฃฟ์ัชฯชณชฮ๚ำ๙ฆชฮจชฯกขซีซกซรซทซ็ซ๓๋๒ใชทชฟหม์ัชฮซๆซหซฏชสาดชฮสเชวชชช่ชำเ๕ฌชฮชวอิชหชสชรชฦชคชชนกฃไฒ ชฯชฝช์ช๒ชไชรชฟชนชูชฦ์้ชหกฃซโซทซ็ซ๓ชฮชฮ๔ถ์ัชฯกขชคชฏชฤชซ๖โชฮ๑ซ้ฉชสซนซฟซธซช ซฯซ๊ซฆซรซษช๒๗ืชทชฦชนชูชฦชฮชขชสชฟชฮ๗๒ลชหช่ชรชฦ๚ผชตช์ชชทชฟกฃ
<a href=http://www.bluelionmanagement.com/aspnet_client/Paul-Smith-wallet-c-1301_1305.html>Paul Smith jeans</a>

๑ซ฿ำชฮซขซษซะซคซนชฮชฟชแชหแดชท๙ผชซชฮเิ๒ถช๒ฬธชสชฌช้ชนชูชฦชฮชขชสชฟชฮชฟชแชหฮรซนซซรซศชหชนชฺ๋๗ชนชฟชแ์ฺ้๕๎ชหชฯบๅชหฬธชฦชญชฟ๐ฒ๙กช๒ชฏเิชนช๋เ๗ยชวชนกฃ
, <a href=http://www.ambachtsman.nl/images/_vti_cnf/Paul-Smith-wallet-c-1301_1305.html>ซซ๋ซนซ฿ซน ใมอช</a>

<a href=http://www.richardnicoll.com/old/images/Paul-Smith-Kike-c-1301_1303.html>Paul Smith ใมอช</a>

<a href=http://www.authorbound.org.uk/Controls/Paul-Smith-wallet-c-1301_1305.html>Paul Smith jeans</a>
,ชษชณชหชฆชชฏีชค๖แ๎๊ชตชชช่ชำซตซำซนชศ๐ฺช฿๙๊ช๏ชปชฦลชคชไชนชตช๒๐ซอ๊ชนช๋ช๏ช์ชฦชีช๏ชีช๏ซปซรซศช๒ืื้ฤ฿ฺ๚ญ่โรโฦชว์้ชหซีซฃซศใผํกขาชฏชฮซๆซหซฏชสซวซถซคซ๓ชฮ 1 ชฤชฯฌชซชหชคซฯซคซาซ๋ชวชนกฃ๊๓ูฃ์ักขำ่ฐชชช่ชำซตซคซศ์๒๋๒ชฮ๏ร๎๐๚๎ชสอำหิชฮุ๒ณชซช้ชศชฯึช๏ชสชคกฃ์ัอ๏ซะซรซฏซัซรซฏ๗ื฿ศ๙ก๒๕ชวชขช๊กข๎ธฺปชฌ๔ไจยชศ์ฃืตชฮชฟชแล้ฤชนช๋ํ๙๊ชห๛๙ชทชชนกฃ๎๊๏ทชสภ๎๑ชห๕๙กชฮแถ๊๓ชฮชฟชแชฮ๙์ฺช๒๐ซอ๊ชนช๋ชณชศชหฮฃช๊ช๒๒ฅชรชฦกฃืไซชฯ๖๏ีชวกข๙จาณชฯ 2004าดปชศ๑นชศึงีฉเปซตซคซศ 45 ชฮ฿ๅํบชหชรชฟกฃ
, <a href=http://www.booksellers.org.uk/CMSScripts/Paul-Smith-Kike-c-1301_1303.html>Paul Smith jeans</a>

ซธซ็ซภซ๓ชฮจซืซ๑ปใาไจซึซฤชชฟชฯ๙์ฺซสซคซญชวชนชฌชโซสซคซญชศ฿ำชชรชฦํญฬณชฮโขฬ๑ชสฬซชฌซ๊ซตซคซฏซ๋ชฝชฮซวซฃซ้ชฯกขฌ์ใชนช๋ชฌกขซึซฤชฮ๚ษสฆชฯช฿ศชหสชวชนชฌ๐ทชหชฝช์ช๒ชไชรชฦชคช๋ชศโ๛ชูชฟกฃซตซคซศช๒เิชนช๋๎๑ชหซตซำซนชฮืื้ฤะฎๅณช๒ชชช฿ชฏชภชตชคกฃอ์๊๓๖ทช๒ีชชศชทชฟชภชฑๅณ 3 ฃฅกขะ๊ๅ๖ชฮซขซ๋ซีซก๘๚ชตช์ชฦ่ว๎๏ชหไชฮูฅฌชสืื์ฬชฌสฅชทชชนกฃชณช์ชฯกขโ๋สเ๚ผชฏ ชสเโ๏าชฌ่วชวชฯชขช๊ชชปช๓กฃชณชฮฬ๓ชฏชูชญซะซรซฏซ๋๗ๅเ๕ชฯ่ว๎๏ชหชคช๋ extrenal ซูซ๋ซศกข์้ชหชชศช๓ชษชฮซนซฟซรซษ ซจซ๊ซขชฯกขึี็ไขชคซจซษ Laborious ซึซ้ซ๓ซษชฮใล้ฤกฃชษชฮช่ชฆชห่ชทชคชณชศชหชฯกขซีซกซรซทซ็ซ๓ชฮาฟึหาณเ๕ซีซฃซฎซๅซขชหซฯซ๓ซษซะซรซฐช๒๗ชนช๋แณๅ๖ํบช๒๙ฑ้ฉชฌชขช๊ชชนกฃ๗ๅฌชฮำ๘ชหำนชทชฟซำซธซอซนชฮแฆอฃชวกขชชชนชูชฦชฮซึซ้ซ๓ซษชฮ๗ๅ๏าชฮอำหิชฮ๎ฏ๘ึช๒ษ๕๓ชนช๋ๅ๘ัขชทชสชค฿ย๙กชฮีึชช๒๛กเ๗ชนช๋๐ฒ๙กซ้ซคซ๓ช๒ญไใชทชทช่ชฆชศชปชบซนซฺซขชทชชนกฃ
, <a href=http://www.indiebound.org.uk/CMSDesk/Paul-Smith-bag-c-1301_1302.html>ซซ๋ซนซ฿ซนซ์ซวซฃซน</a>
, <a href=http://www.cornishpastyassociation.org.uk/includes/Paul-Smith-watch-c-1301_1304.html>paul smith ๎ฏ๘ึ</a>
2013-11-25
07:11:27AndrewMiz
9 http://www.hengxing.ca/aboutus.php order sildenafil citrate xd88hp2b, 2014-03-26
13:41:40AndrewMiz
h <a href=" http://www.bsospirit.com/entrevistas/basilpoledouris_e.php ">buy cheap zithromax online</a> q7wj17k7, 2014-03-26
21:05:13AndrewMiz
2 <a href=" http://www.bsospirit.com/entrevistas/basilpoledouris_e.php ">zithromax uses</a> lfl0z193, http://www.hengxing.ca/aboutus.php cheap Sildenafil Citrate f9t0sfu9, 2014-03-27
04:37:01Calvintup
g <a href=" http://www.bsospirit.com/entrevistas/basilpoledouris_e.php ">zithromax online uk</a> cbnnpsau, <a href=" http://www.bsospirit.com/archivo.php ">priligy online</a> yiu8a5oe, http://www.ssi.sn buy cheap nolvadex vukgzo0m, 2014-03-27
11:04:51Michaelsn
vd <a href=" http://www.bsospirit.com/entrevistas/basilpoledouris_e.php ">cheap zithromax overnight</a> t1ym3lnf, http://www.hengxing.ca/aboutus.php generic sildenafil citrate h4rf94ub, http://www.hengxing.ca/contactus.php gsy9p4b8, 2014-03-27
14:18:56Calvintup
t <a href=" http://www.hengxing.ca/contactus.php ">viagra in uk</a> ardn4xc9, <a href=" http://www.hengxing.ca/partners.php ">cheap priligy</a> hd0w89gw, 2014-03-27
14:55:07Michaelsn
xe http://www.hengxing.ca/partners.php order priligy dapoxetine 30m5uwn1, 2014-03-27
17:23:07AndrewMiz
6 <a href=" http://www.ssi.sn ">buy nolvadex</a> jikimbal, http://www.ssi.sn buy nolvadex online d73evw5r, 2014-03-28
02:03:14Michaelsn
tu http://www.hengxing.ca/contactus.php es1wqsx6, 2014-03-28
02:49:40Bennierubs
7 <a href=" http://www.bsospirit.com/entrevistas/basilpoledouris_e.php ">cheap Zithromax</a> vdvjclff, 2014-03-28
02:50:12AndrewMiz
k http://www.ssi.sn buy nolvadex and clomid zwz3fq24, 2014-03-28
08:03:27Bennierubs
0 http://www.pacslo.org/css/style/pharm/proventil-without-prescription.php proventil without prescription o3fmmwwd, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/cialis-for-daily-use-free-trial.php cialis for daily use free trial 3fctellz, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/pacif-care-in-vanuatu.php pacif care in vanuatu q2zch85d 2014-03-28
08:33:50ThomasSit
v http://www.pacslo.org/css/style/pharm/cost-of-cialis-at-walmart.php cost of cialis at walmart z81dqlby. 2014-03-28
08:55:19ThomasSit
v http://www.pacslo.org/css/style/priligy/dapoxetine-priligy-forum.php dapoxetine priligy forum djnkv5ea, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/best-coctail-for-viagra-ciialas.php best coctail for viagra ciialas fb3id05y. 2014-03-28
12:01:25Bennierubs
f http://www.pacslo.org/css/style/priligy/buy-viagra-with-dapoxetine-online.php buy viagra with dapoxetine online wtonq8jx, http://www.pacslo.org/css/style/priligy/priligy-online.php priligy online 4hhdkd0n. 2014-03-28
12:18:29ThomasSit
3 http://www.pacslo.org/css/style/pharm/tolchicine.php tolchicine r5vi27nj, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/cialis-prices-online.php cialis prices online uz89fvx7, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/motrin-800-price.php motrin 800 price usiu6t35 2014-03-28
15:10:11RobertKa
2 http://www.pacslo.org/css/style/pharm/adhd-drugs-online-buy.php adhd drugs online buy af3ba770, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/elavil-on-line-us-pharmacy.php elavil on line us pharmacy ddw2dkmo, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/vendita-cialis-on-line.php vendita cialis on line 3crfzhkc 2014-03-28
15:12:24GregoryMuff
9 http://www.superp.nl/health/nl/viagra-kopen-turkije.php viagra kopen turkije 34cgylp2, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/best-online-viagra-provider-reviews.php best online viagra provider reviews nztiqy7j, http://www.pacslo.org/css/style/priligy/dapoxetine-approval-usa.php dapoxetine approval usa s4gyyoye. 2014-03-29
11:39:03Freddieel
6 <a href="http://acivmsu.org/?p=cheapest-generic-cialis-online">cheapest generic cialis online</a> 7gl8125i 2014-03-29
17:48:40Freddieel
1 <a href=http://reddogfoods.co.uk/?p=where-can-you-buy-viagra-online-using-paypal>where can you buy viagra online using paypal</a> lz58yxfl 2014-03-30
00:13:41Freddieel
z <a href=http://eatzslo.com/?p=canadian-pharmacy-viagra>canadian pharmacy viagra</a> qz1f0s60 2014-03-30
06:29:44Freddieel
n <a href=http://reddogfoods.co.uk/?p=viagra-vs-cialis>viagra vs cialis</a> n9cnz7zh 2014-03-30
12:45:30Freddieel
u <a href=http://reddogfoods.co.uk/?p=cheap-generic-viagra-online-pharmacy>cheap generic viagra online pharmacy</a> fb08rswj 2014-03-30
19:10:53GregoryMuff
c http://www.pacslo.org/css/style/pharm/are-100mg-viagra-strong.php are 100mg viagra strong natbhmgy, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/ret-avit-gel.php ret avit gel spaoy2cs, http://reddogfoods.co.uk/?p=online-viagra-uk-cheap online viagra uk cheap h9w4qbxv. 2014-03-31
08:25:59Freddieel
2 <a href=http://eatzslo.com/?p=guaranteed-on-line-synthroid-orders>guaranteed on line synthroid orders</a> me2yov2p 2014-03-31
09:15:23GregoryMuff
g http://acivmsu.org/?p=cialis-buy-uk cialis buy uk 8gdrm4xy, http://www.pacslo.org/css/style/pharm/vardenafil-hcl-cheap.php vardenafil hcl cheap pvjve6dl, http://reddogfoods.co.uk/?p=buy-generic-viagra-online-uk-next-day-delivery buy generic viagra online uk next day delivery berxx93a. 2014-03-31
14:33:08Edwardtort
b http://www.focistaleszek.hu/modal/2/de/wo-ehl-ich-viagra-kaufen.php wo ehl ich viagra kaufen 1nd1onsc, http://lingcog.iit.edu/?p=sildenafil-generic-viagra sildenafil generic viagra yilupcht, http://www.focistaleszek.hu/modal/2/de/viagra-bestellen-apotheke.php viagra bestellen apotheke 8cxpzcek. 2014-04-01
14:22:53JosephTog
u http://lingcog.iit.edu/?p=viagra-prescription-price viagra prescription price ls5qt8ff, http://www.focistaleszek.hu/modal/2/de/amlodipin-viagra-kaufen.php amlodipin viagra kaufen 6uehoqvw, http://scoaladesah.ro/?p=kamagra-billig kamagra billig wo8si546, http://www.focistaleszek.hu/modal/2/de/rezept-f252r-viagra-online.php rezept fr viagra online wo2fzsc2, http://lingcog.iit.edu/?p=women-viagra-effect women viagra effect pagoqpcx. 2014-04-03
03:47:36Wesleydot
u http://www.anzpop.org/build/update/au/what-is-the-costu003cbu003e-of-viagrau003cbu003e-in-u003cbu003eaustralia.php what is the cost\u003cb\u003e of viagra\u003cb\u003e in \u003c\/b\u003eaustralia mjbl86jb 2014-04-04
23:00:05Wesleydot
v http://www.mivotocuenta.es/files/es/ejercicios-con-la-viagra.php ejercicios con la viagra tqlh42ry 2014-04-05
06:10:43Wesleydot
f http://www.insaan.cz/nbproject/it/alternative-zuritel-viagra.php alternative zuritel viagra 22zpfmhz 2014-04-05
09:27:44Wesleydot
w http://www.mivotocuenta.es/files/es/viagra-alternativa.php viagra alternativa ejkam36c 2014-04-06
06:01:36Wesleydot
n http://www.insaan.cz/nbproject/it/cialis-firenze-dal.php cialis firenze dal jlad6doe 2014-04-06
09:47:07Wesleydot
1 http://www.insaan.cz/nbproject/it/cialis-falso-anche.php cialis falso anche w7d22abx 2014-04-06
13:09:54Wesleydot
2 http://www.mivotocuenta.es/files/es/viagra-con-o-sin-receta-se.php viagra con o sin receta se wxvni6o2 2014-04-06
23:01:09Wesleydot
r http://www.mivotocuenta.es/files/es/viagra-prematura.php viagra prematura 95adychk 2014-04-07
02:32:52Dannysmock
Attention Required! | Cloudflare
<a href=http://acheterdufrance.com/>More info!</a>
2017-06-14
20:44:40

Zeroboard