ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก
รคฟ๋มคบธ
ภิทยฟภท๙
มคป๓ภ๛ภธทฮ ฑภป ภผบวฯฟฉ มึฝรฑโ นูถ๘ดฯดู.
Zeroboard