ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


>
ฐ๘ม๖   <ฐ๘ม๖ป็วื>ป๕ทฮฟ๎ ศจววทฮ 2011ณโ ป๕ทำฐิ รโน฿วีดฯดู..!     ณฒ ป๙ 2010/12/30 382 107
5   ภ็ฟตฟฦ๗ ฤฤวปลอ ฑโผ๚ฑณภฐป ธ๐ม.!    ณฒกกป๙ 2011/04/07 2917 210
4   <ณปฝลฐธฎ>ฐํต๎บฮ ณปฝลฐธฎ ฦฏบฐน ฑธผบ..!    ณฒ ป๙ 2010/12/30 1777 228
3   <มค ฑิกกม๗>ภ็ม๗ภฺ ศฏฑฐ๚มค 80~50% ศฏฑ..!    ณฒ ป๙ 2010/12/30 1829 216
2   <บ๑มคฑิม๗>ดษทมฐณน฿ฤซฦฎ ผ๖ฐญทแ 100% ม๖ฟ๘..!    ณฒ ป๙ 2010/12/30 1771 248
1   <ฦฏบฐวาภฮ>ด๋วะป,ฟนบ๑ม฿ฐํป,1+1ตฟฝรผ๖ฐญ ฦฏบฐวาภฮ!    ณฒ ป๙ 2010/12/30 2012 246

1
     

Zeroboard